button_register_left.png
Mobile_服務流程_Chart.png
kv_03a.jpg
arrow.png
eef7f9.png

​服務流程

green_graph.png

Step1

Step2

Step3

Step4

s04.png
s03.png
s02.png
s01.png

​預約服務

​客人可以WhatsApp 登記查詢及預約:60851153

​專人聯絡確認

接受治療

跟進及預約

我們收到預約後, 專人會致電給客人確認日期及地點

病人向健康顧問登記後, 醫生或治療師會為病人就診或檢查

健康顧問會為客人登記下次覆診日期以跟進病人情況